Terug naar
de hoofdsite
Offerte
aanvragen
notariskantoor leeuwarden

Disclaimer

E-mail
Dit e-mailbericht en de hierin vermelde informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen. Wij verzoeken u in dat geval de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoekstra & Partners Notarissen Leeuwarden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n).

Website
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hoekstra & Partners Notarissen Leeuwarden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Hoekstra & Partners Notarissen Leeuwarden B.V. Hierop zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid zijn opgenomen. Behoudens in die Algemene Voorwaarden opgenomen uitzonderingen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze Algemene Voorwaarden zijn in juli 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 61796662 en zijn te vinden op deze pagina.